ഇളമൊഴി - വരമൊഴി(ലളിതം)

ലിപി: സ്വരങ്ങള്‍‍ വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍‍: | | | | | | | ചില്ലുകള്‍/ചിഹ്നങ്ങള്‍‍‍‌‍: ണ്‍ | | | പരിമിതികള്‍: ലിപി | ഇംഗ്ലിഷ്
Type your Manglish text here See your results here
You need Malayalam Unicode Font and Settings with Internet Explorer, to use this converter.
This is specially created for those who can't install Varamozhi set of software programs. Please send your feedbacks to a.deign@yahoo.com
The code this page uses is modified form of Vijay Lakshminarayanan's Indian Language Converter.
Save this page to use the converter offline and to experiment with the codes! It is free for use.